Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat

30 éves a Kalovits Babauszoda Születésnapi Nyereményjáték szabályzata

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik az Kalovits-Babaúszás (a továbbiakban: – Kalovits Babauszi) által szervezett nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék).

A Játékok szervezője a Nemzetközi Kalovits-Program Kft. (a továbbiakban: Szervező) székhelye: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3. Hotel (“A”). ép. uszoda.

Jelen szabályzat a Facebook közösségi média felületen alkalomszerűen megjelent nyilvános megosztású posztban publikálásra került nyereményjátékra vonatkozik. A nyereményjáték a sorsolás időpontjáig tart.

1. A játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden internet – felhasználó 18. életévét betöltött természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek: A Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói ,-a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

A nyereményjátékban résztvevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

2. A játék leírása

A nyereményjátékban részt vesz – az első bekezdésben leírt kivételek figyelembe vételével -mindenki, aki a játékban részt vevő Facebook posztok alá a komment szekcióban válaszol a posztban feltett kérésre és ezzel részvételi szándékát jelzi a Szervezőnek.

3. A játék időtartama

2020 október 5. – október 30.

A Játék időtartama alatt csak meghatározott posztok alatt lehet kommentelni úgy, hogy azzal a játékos esélyt kapjon a heti sorsolásra. 

4. Heti sorsolás

2020. október hónapban minden héten pénteken tárgynyeremény sorsolást tart a Szervező a meghatározott posztok alatti kommentek beküldői között.

5. Nyeremény átvétele

A nyeremény – igénybe vehetőségéhez (átvételéhez) szükséges a pontos név, e-mailcím, telefonszám és település megadása. A Játékra történő jelentkezés kizárólag mindezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes. A nyeremény átvétele személyesen történik a Szervező székhelyén.

6. Személyes adatok kezelése

A játékban való részvétellel a Játékos elfogadja, hogy a nyeremény eljuttatásához adott esetben szükséges megadnia a személyes adatait (név, lakcím) valamint a kapcsolattartáshoz az elérhetőségeit (név, email cím, telefonszám).

7. A nyeremény

A Facebook közösségi médiafelületen lévő játékokban kisorsolásra kerülő nyeremények másra át nem ruházhatóak és készpénzre át nem válthatóak. A nyeremény tárgya a mindenkor aktuális játékposztban kerül meghirdetésre.

8. A sorsolás

A Játékosok a játékban való részvétellel elfogadják, hogy a sorsolás minden esetben a véletlenszerűség elve alapján történik, egy erre alkalmas online program, vagy kézi sorsolás (húzás) segítségével.

9. A nyertesek értesítése

A nyerteseket minden esetben a Facebookon értesítjük nyereményükről, valamint a nyeremény átvételének idejéről és módjáról. A Szervező nem vállalnak felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, illetve a következményekért. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt csak és kizárólag a nyertesnek adja át személyesen.

10. A nyeremények átadása

A nyereményt a Játék Szervezője a játék leírásában megadott formában adja át a
nyertes(ek)nek. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. Az át nem vett nyeremények vonatkozásában a Szervező nem tart újabb sorsolást, nem hirdet ki pótnyertest.

11. Adatkezelés

A Játékosok a játékban való részvétellel elfogadják, hogy adataik (név, személyes profil, hozzászólás) nyilvánosak lesznek, hiszen azokat egy nyilvános közösségi média felületen lévő üzleti oldalon (Kalovits-Babaúszás) közölték. A nyertes személy adatait a Szervező a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvénynek megfelelően kezelik.

12. Felelősség kizárása

A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt a Kalovits Program® honlapja (babauszas.hu), illetve a Kalovits Babaúszás Facebook profilja neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A Szervező a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a részvételi szabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjukban ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli. 

13. Visszaélések kizárása

Minden játékban résztvevő személy csak a saját Facebook profiljával vehet részt a játékban, a csoportos szerveződés, vállalkozás, üzleti profil vagy csoport nevében történő kommentelés nem vesz részt a játékban, a megosztásos csalás a játékból való kizárást vonja maga után. A Szervező fenntartja a jogot, hogy vitás esetben kizárja a játékost a sorsolásból. 

14. Egyéb kiegészítések

A promóció nem a Facebook szervezésével vagy közreműködésével lett szervezve. A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét, valamint fénykép készítése esetén fényképét a Szervező az adott nyereményjátékot közzé tevő weboldalán és Facebook oldalán nyilvánosságra hozza.

A játékos részvételével egyidejűleg kijelenti, hogy valós profillal vett részt a nyereményjátékon, melyben feltüntetett adatai (fényképe, neve) megfelelnek a valóságnak.

A játékkal kapcsolatos további tájékoztatás kérhető: +36 20 923 2488-es telefonszámon vagy a babauszas.info@gmail.com email címen.